ΔΕΙΤΕ...
Home / ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / Κορυφώνεται η αγωνία για ένα εκατομμύριο συνταξιούχους
ÓõãêÝíôñùóç óôçí ðë. ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò êáé ðïñåßá óõíôáîéïý÷ùí óôï õðïõñãåßï Åñãáóßáò, ýóôåñá áðü êÜëåóìá ôùí Óõíåñãáæüìåíùí Óõíôáîéïõ÷éêþí Ïñãáíþóåéò ÉÊÁ - ÏÁÅÅ - Äçìïóßïõ - ÐÏÓÅ ÏÁÅÅ - ÅËÔÁ - ÏÓÅ - ÍÁÔ - Ð.Ó.Ó. Äéêçãüñùí, ôçí ÐÝìðôç 8 Ìáñôßïõ 2018, óôçí ÁèÞíá. Ïé óõíôáîéïý÷ïé åêöñÜæïõí ôçí áíôßèåóÞ ôïõò óôïí åðáíõðïëïãéóìü ôùí óõíôÜîåùí êáé ôéò ðåñéêïðÝò ôçò ðñïóùðéêÞò äéáöïñÜò, ïéêïãåíåéáêþí åðéäïìÜôùí, öïñïëïãßáò. Äéåêäéêïýí ü,ôé ôïõò Ý÷åé áöáéñåèåß êáé ôçí êáôÜñãçóç üëùí ôùí áíôåñãáôéêþí - áíôéëáúêþí íüìùí êáé áðáéôïýí ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí ôáìåßùí ôïõò. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Κορυφώνεται η αγωνία για ένα εκατομμύριο συνταξιούχους

Κορυφώνεται η αγωνία για περίπου ένα εκατομμύριο συνταξιούχους. Οι πληροφορίες που πυκνώνουν από τις Βρυξέλλες θεωρούν βέβαιη τη συμφωνία για τη διάσωση των συντάξεων, ωστόσο το Βερολίνο στέλνει νέα μηνύματα ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, αν δεν βγαίνουν τα νούμερα!

“Πρώτα θα ελέγξει η Κομισιόν εάν τηρείται η δέσμευση για το πλεόνασμα και μετά θα αποφασίσουμε αν δεν θα κοπούν οι συντάξεις”: Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών και η Καγκελαρία μέσω της DW, επιχειρώντας να συγκρατήσουν τον… ενθουσιασμό στην Αθήνα, που έχουν προκαλέσει οι πληροφορίες από το ευρωπαϊκό στρατόπεδο, σύμφωνα με τις οποίες βρισκόμαστε ένα βήμα πριν τη συμφωνία.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, ακόμα κι αν δεν μειωθούν οι συντάξεις και εφαρμοστούν πλήρως οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ, το πλεόνασμα του 2019 θα είναι 3,56%, δηλαδή πάνω από το στόχο.

Στην περίπτωση που οι Ευρωπαίοι τεχνοκράτες επιμείνουν στις εκτιμήσεις τους για μικρότερο πλεόνασμα, τότε κάποιες από τις φοροελαφρύνσεις θα απλώσουν σε ορίζοντα 4ετίας.

Η ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ EUROGROUP
Η κυβέρνηση προσδοκά να επισφραγιστεί η συμφωνία για τη διάσωση των συντάξεων στο Eurogroup που θα συνεδριάσει εκτάκτως μέσα στο Νοέμβριο, έτσι ώστε να μη χρειαστεί να καταθέσει στη Βουλή το τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού, χωρίς την τυπική έγκριση των Ευρωπαίων. Αναπάντητο μένει το ερώτημα για το αν θα καταργηθεί η επίμαχη διάταξη ή αν θα παγώσει μέχρι νεωτέρας, προκειμένου να ενεργοποιηθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο για τα πλεονάσματα των επόμενων ετών.