ΔΕΙΤΕ...
Home / ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / Τσίπρας – Καμμένος: Πολιτική ενότητα άσχετα με την Συμφωνία των Πρεσπών
Ï Õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÐÜíïò ÊáììÝíïò óõììåôåß÷å óôç Óýíïäï ÊïñõöÞò ôïõ ÍÁÔÏ ðïõ ðñáãìáôïðïéåßôáé óôéò ÂñõîÝëëåò. Óôç óõíÜíôçóç ôùí Õðïõñãþí ¶ìõíáò, êáôÜ ôç Óýíïäï ÊïñõöÞò, åãêñßèçêå ç Ýêèåóç ãéá ôç Óõììá÷éêÞ ÄéÜôáîç ôùí ÄõíÜìåùí ôïõ ÍÁÔÏ ãéá ôá åðüìåíá 10 ÷ñüíéá êáé óõìöùíÞèçêå üôé ç Óõììá÷ßá èá åîáêïëïõèÞóåé íá áíôéìåôùðßæåé éóüôéìá êÜèå ðñüêëçóç áóöáëåßáò áðü ïðïéáäÞðïôå ãåùãñáöéêÞ ðñïÝëåõóç. Óå áõôü ôï ðëáßóéï, ôï ÍÁÔÏ èá åîáêïëïõèÞóåé íá áíôéìåôùðßæåé ðñïêëÞóåéò áóöáëåßáò ðïõ åêðïñåýïíôáé áðü ôï Íüôï, üðùò ïé ìåôáíáóôåõôéêÝò ñïÝò êáé ç ôñïìïêñáôßá. Ï Õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ôüíéóå ôï óôáèåñïðïéçôéêü ñüëï ðïõ äéáäñáìáôßæåé ç ÷þñá ìáò óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÍïôéïáíáôïëéêÞò Åõñþðçò êáé ôçò Ìåóïãåßïõ ùò ðõëþíáò óôáèåñüôçôáò êáé ðïëõìåñïýò áìõíôéêÞò óõíåñãáóßáò. (Eurokinissi/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÕÐ.ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ)

Τσίπρας – Καμμένος: Πολιτική ενότητα άσχετα με την Συμφωνία των Πρεσπών

Ο πρωθυπουργός και ο υπ. Αμυνας συμφώνησαν ότι αυτήν τη στιγμή προέχει η πολιτική σταθερότητα
Συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο, είχε σήμερα ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συμφώνησαν πως αυτήν τη στιγμήν αυτό που είναι πιο αναγκαίο από ποτέ για τη χώρα είναι η ενότητα και η πολιτική σταθερότητα, καθώς βρισκόμαστε στην πρώτη φάση από την καθαρή έξοδο από τα μνημόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο – αναφέρουν οι ίδιες πηγές – συμφώνησαν πως κοινός και αδιαμφισβήτητος στόχος αυτήν τη στιγμή είναι η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, με την παράλληλη ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και την ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων, η άμεση υλοποίηση των μέτρων ελάφρυνσης που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και η θεσμική θωράκιση του κράτους απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο κ. Τσίπρας και ο κ. Καμμένος συμφώνησαν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουν να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στο κυβερνητικό έργο και θα επανέλθουν σε αυτό τον ερχόμενο Μάρτιο.

Πηγή:news

Διαβάστε την συνέχεια...